17/12/2017 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall

Consultes públiques amb caràcter previ a l'elaboració de projectes de normativa municipal

Article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER UTILLITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER LA PRESTACIÓ DEL TRANSPORT BUS TURÍSTIC.

Termini de presentació de suggeriments o observacions del 5 al 20 de juliol de 2017

L'Ajuntament de València, a través de la Delegació d'Hisenda, considera necessari i oportú l'establiment de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per la prestació del transport bus turístic així com l'establiment de la corresponent Ordenança Fiscal, amb l'objecte de fer tributar la utilització de parades per al transport de viatgers i el conseqüent rendiment que s'obté derivat d'això.
En relació amb esta qüestió, s'obri la CONSULTA PÚBLICA prevista en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de las administracions públiques, con caràcter preprevi a l'elaboració del projecte de l'esmentada Ordenança, i por el termini de QUINZE DIES a comptar de la publicació d'este edicte en la pàgina web municipal (www.valencia.es) i en el tauler d'edictes electrònic d'este Ajuntament, a fi de recaptar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions i entitats més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre les següents cuestiones:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seua aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Els suggeriments o observacions que respecte d'açò desitge formular haurà de presentar-les en el termini de quinze dies abans indicat, dirigides al Servici de Gestió Tributària Específica-Actividades Econòmiques, indicant de forma expressa que es referixen a la "consulta pública prèvia sobre la redacció de l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per la prestació del transport bus turístico", i podrà presentar-les per Registre d'Entrada o per correu electrònic dirigit al compte:

stribuae\@valencia.es

Haurà d'identificar-se en este últim cas amb el seu nom i cognoms o raó social i el seu número de DNI, N.I.F. o document identificatiu suficient que permeta verificar la seua identitat.Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI