26/08/2019 L'Oratge L'Oratge


Servicios de la web

Hall


Valencia Pl. de l'Ajuntament, 1
46002 València
Tel.: 96 3525478

REGISTRE MUNICIPAL DE DEMANDANTS DE VIVENDES DE PROTECCIÓ PÚBLICA EN EL TERME MUNICIPAL DE VALÈNCIA

REQUISITS MÍNIMS PER A ACCEDIR A UNA VIVENDA DE PROTECCIÓ PÚBLICA AMB ADJUDICACIÓ GESTIONADA PER LA SOCIETAT ANÒNIMA MUNICIPAL D'ACTUACIONS URBANES DE VALÈNCIA (AUMSA)

  • Destinar la vivenda a domicili habitual.
  • Ser major d’edat o menor emancipat/ada que no es trobe incapacitat/ada per a obligar-se contractualment.
  • En cas de compra: no ser titular de ple domini d’una vivenda lliure o subjecta a règim de protecció pública, llevat que es tracte de la titularitat d’una vivenda inadequada per condicions d’habitabilitat o composició de grup familiar.
  • En cas d’arrendament: no ser titular d’un dret real d’us o gaudi sobre una vivenda lliure o subjecta a règim de protecció pública, llevat que es tracte de la titularitat d’una vivenda inadequada per condicions d’habitabilitat o composició de grup familiar.
  • Estar empadronat/ada un mínim d’un any en el terme municipal de València.
  • Ingressos familiars ponderats anuals que no superen 5,5 vegades l’IPREM ni siguen inferiors a 1,5 vegades l’IPREM, anuals.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Datos del envio

A.- DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

(*)
(*)
  (*)
(*) (Formato dd/mm/aaaa)
(*)
(*)
(*)
(*)

B.- REPRESENTANT (omplir només si és diferent del/de la sol·licitant)

  (*)

C. DADES A EFECTES DE NOTIFICACIÓ

Correu postal SMSCorreu electrònic
Castellano Valencià

D. TIPUS DE VIVENDA QUE SOL·LICITA

Lloguer Compra Lloguer amb opció de compra
1 Dormitori2 Dormitoris3 Dormitoris4 Dormitoris

E.- ALTRES DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT

Solter/a Casat/ada Parella de fet registrada
Divorciat/ada Separat/ada Viudo/a (*)
(*)
(*)
(*)
SI NO
SI NO
(*) -> Camp obligatori

F.- DECLARACIÓ

La persona interessada declara que són certes totes les dades expressades en la sol·licitud.València, a 26 de Agost de 2019LA INSCRIPCIÓ EN ESTE REGISTRE NO PREJUTJA NI ATORGA CAP AVANTATGE PER A L'ADQUISICIÓ D'UNA VIVENDA DE PROTECCIÓ PÚBLICAPROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de València i podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, retificació,cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant el Registre Gral. d'Entrada de l'Ajuntament de València.

Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI